Sabtu, 15 Maret 2014

AJI JAYAKAWIJAYANGELAP SAYUTA
Saka : Mbah Reso Samin
Bis...
Niat ingsun mateg ajiku gelap sayuta
Gajah putih sewu panggrowakku
Macan putih sewu panggeroku
Kethek putih sewu panggrowakku
Teko kedhep teko lerep
Teko welas teko asih
Wong sakdonya asih menyang aku kabeh.
Laku; - mutih biasa ****dina
          - Patigeni sedina sewengi
[no]

MANTRA GELAP SAYUTA
Ngarepku macan galak
Dadaku singo barong
Lungguhku macan luwe
Lelekonku baya ngangsar
Wewayanganku gajah
Sikilku gelap sayuta
Pangucapku gelap murup ing ndhuwurku
Sasabdaku kedhep wong sakbuwono kabeh
Aku kunfayakun, sarira ana rasaningsun
Tetep idhep maring aku
Pan ingsun ratuning urip
Uripe aran uripingsun
Polahira polahingsun
Pangucapira pangucapingsun
Pangambunira pangambunigsun
Paningalira paningalingsun
Pamiyarsanira pamiyarsaningsun
Rasanira rasaningsun
Rasaku angikuti rasane wong sajagad kabeh
Rasaku rasa Allah
La ilaha ilallah Muhammad Rosulullah.
[no]


LEMBU SEKILAN
Saka ; Dhadung  Awuk
Ajiku lembu sekilan, neng jroning wayanganipun
Braja mara magak-magak, mendhak puwer dadi banyu
Sun wruh ing jijilahanmu, hem aku si teyang maya.
        > Anjejak lemah ping  telu, megeng napas tan kumedhep.
[no]LEMBU SEKILAN
Saka : Ki Celeng Belek
Jiku lembu sekilan, tanpa kadhang braja kadung
Liwang – liwung dhat cleng gemplang, tanpa lawan
Sabda ayu, ayu – ayu tanpa kara – kara hem aku si Badhur.
>  Nylenthik panudhuh ping telu
[no]

TIMBUL  LEMBU SEKILAN
Dzat sipatullah
Tinumbak tuna
Sinuduk luput
Allah ora katon.
      >  Mutih****dina lan patigeni sedina sewengi.
[no]

BROJOMUSTI
Si Kata si kara welang
Macan gembong ing gigigrku
Metu kilat ing cangkemku
Petak wedi si jabang bayi andeleng awak badan sariraku
Yen turu katon lumbak – lumbak kaya segara
Yen ngadeg katon kaya gunung sewu
Yen lumaku katon kaya gunung sewu alelaku
Metu wadung ing dhengkulku
Metu pethik ing sikutku
Metu gunting ing darijiku
Sing tak garap sing tak usap teko bencur teko mancur
Bayune si jabang bayi, asalira saking bayu – mulih maring bayu
Asalira ora mulih maring ora
Dhadha brajaku brajamusti
Pupuku si param tunggal
Epek – epekku si braja keras
Darijiku si wesi gunting
Sing tak cekel tugel
Sing tak usap lebur musna ilang tanpa karana
La ilaha ilallah Muhammad Rosulullah.
>    Laku : Mutih****dina patigeni sedina sewengi
[no]

BROJOMUSTI
Bis...
Ingsun amatak aji
Ajiku aji brojomusti
Kutakuti tanganku gandhen wesi
Tak tibakke jabang bayine...bek
Mara sido mati
Yen ora aku sing nambani ora bisa mari.
[no]

Minggu, 23 Desember 2012

DONGA YUSUF

DONGA YUSUF
Bismillah ....
Khususon illa jihati anu
Bismillahi Allahuma
Ya Allahu Ya Allahu
Ya Muhammadun Ya Muhammadun
[no]

Laku :
* Poso mutih***dino (koyo romadhon)
Ngebleng sedino sewengi
* Wektu nglakoni saben bar sholat diwaca ping 150,
Wektu ngebleng diwaca sak wengi.
* Yen wis bar, menawa arep dicakke jam 12 bengi diwaca ping 1000.

DONGA YUSUF 2
Puniko pengasihan kulo saking Kjg. Nabi Yusuf
- Fathekah...
- Bismillahi Allahuma
  Ya Allahu 4x
  Ya Muhammad 3x (ndamu epek2 4x )
  Cahyaku mencorong (diusapke rai 5x  soko bathuk ...)
  kadyo rembulan purnomo
  Asih-asih wong sakbuwono keh marangaku
  Saking kersane Gusti Allah
[no]
 

Senin, 17 Desember 2012

MANTRA TIMBUL LEMBU SEKILAN

Dzat sipatu'llah
Tinumbak tuna
Sinuduk luput
Allah ora katon.
[no]


laku : Mutih****dino lan pati geni sedino sewengi

ISMU PENGASIHAN SEMAR KUNING

Ajiku si Semar kuning

Akuncung kumala murub
Nalencer sundul wiyati
Cahyaku maya mencorong angungguwung
Kilat thathit ing kedhepku
Sun linggih tengahing bumi
Sakehing wong kang andulu maring aku
Gedhe cilik, tuwo anom, lanang wadon
Teka welas asih ndulu sariraku.
[no]


PENGASIHAN PUTER GILING

Puter giling mungguhinga giri wisesa
Anurunaken sarining bayu
Guruning pangucap
Guruning paningal
Guruning rasa
Iya rasa iya Rasul
Ya Allah Ya Muhammad
Roh idlafi ratuning nyawa sakalir
Rohe sang prabu sumuyuda maring rohku
Rohku sumuyuda maring rohe sang prabu
Sang prabu teka asih marang aku
La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah
Salla'llahu 'alaihi wasallam.
[no]

AJI SERUT BREKUTUT

Allahuma
Ajiku serut brekutut
Encik-encikku kayu raga
Omben-ombenku madu karo juruh
Satruku sabuana padha lunga sirna
Bendaraku teka
Teka mulung asih mulung asih
Asih saka kersaning Allah andulu badan sariraku.
[no]

Laku : Basa kang arum manis

Minggu, 16 Desember 2012

AJI SRIWIDARA { Manising Calathu }

Ajiku Sriwidara
Esemku Dewi Supraba
Uringku Dewi Ratih
Sing andulu sing andeleng
Teka welas teka asih
Teka demen teka kangen
menyang ing jiwaku
Saking kersaning Allah.
[no]

Laku ; Pasa***dina { ora turu }